Publicerad 2010-01-01

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att medelst ekonomiska medel stödja och främja vetenskaplig forskning på svinens område.
 

Styrelse

Sveriges Grisföretagares styrelse samt minst tre företrädare från forskningen på avelns, utfodringen och veterinärmedicinens område.

Ordförande:         Mattias Espert (utses inom styrelsen)
Sekreterare:         Daniel Juneberg/Håkan Hedlund
Kassör:                Fyrklövern i Mälardalen AB, Förvaltning av värdepapper: Johan Eriksson

Beredningsgrupp: Daniel Juneberg, sammankallande ,Nils Lundeheim, Rebecka Westin, Petter Beckman och Peter Eriksson

Ansökningar

Utlysning — annonsering i tidningen Grisföretagaren

Ansökan skickas skriftligt till:

Stiftelsen Svensk Grisforskning C/O

Sveriges Grisföretagare ek. för.
Klockartorpsgatan 14
723 44 Västerås
010 – 212 01 44


Ansökan skall även skickas digitalt till: Stiftelsen Svensk Grisforskning på adressen:
stiftelsen@sverigesgrisforetagare.se

Vid frågor kontaktas:

stiftelsen@sverigesgrisforetagare.se


Sista datum för ansökan är 1 november 2021.

Styrelsen sammanträder i första delen av december

Beredningsgruppens arbete är att:
    Sammanställa ansökningarna
    Begära in kompletterande upplysningar av sökande vid behov
    Komma med ett förslag till beslut till styrelsen

Styrelsen beviljar/avslår ansökningarna, beslutar om anslagets storlek samt slutdatum för redovisning av beviljade anslag.

Underskrivna bidragskontrakt skickas till:
Stiftelsen Svensk Grisforskning C/O

stiftelsen@sverigesgrisforetagare.se


Rekvisitionen på 70 % skickas till Stiftelsen Svensk Grisforskning adress som ovan.
Slutrapport samt ekonomisk sammanställning och rekvisition på resterande belopp skickas till samma adress som ovan.
Slutrapporten (populärversion) skickas även digitalt till tidningen Grisföretagaren.

Ansökan till Stiftelsen Svensk Grisforskning skall innehålla följande:

 

1                                         Projektnamn

 

2                                         Sökandes namn och adress

Om flera sökande finns till ett projekt utses en av dessa som huvudansvarig gentemot SSG. Denne ska tillsammans med arbetsgivaren eller institutionsföreståndaren underteckna denna ansökan.
 

3                                         Projektbeskrivning (max. en A4-sida)

 

4                                         Hur kan resultatet komma grisnäringen till godo.

 

5                                         Tidsplan med start- och slutdatum för projektet.

 

6                                         Är medel sökta även från annat  håll till projektet?

 

7                                         Budget för hela, och SSG:s del av projektet samt eventuella omkostnadspålägg.

 

8                                         CV/Meritförteckning (max. tre A4-sidor)

Följande villkor gäller

1.    Om flera sökande finns till ett godkänt projekt utses en av dessa som huvudansvarig gentemot Stiftelsen Svensk Grisforskning. Denne ska tillsammans med arbetsgivaren eller institutionsförståndaren godkänna denna överenskommelse om tilldelning av forskningsbidrag genom underskrift nedan.

2.    Utbetalning av bidrag sker efter rekvisition där 70 % av medlen kan rekvireras vid projektets början och resterande när slutrapport med ekonomisk rapport med styrkta kostnader inkommit.

3.    Bidraget gäller 1 år i taget. För fleråriga projekt ska vid fortsättningsansökan en delrapport samt en ekonomisk redovisning med styrkta kostnader sändas in till Stiftelsen Svensk Grisforskning.

4.    Stiftelsen Svensk Grisforskning har rätt att på lämpligt sätt följa projektarbetet och om man finner att det inte bedrivs på lämpligt sätt kan bidraget dras in.

5.    Om det inträffar händelser som föranleder förseningar i projektarbetet ska skriftlig förklaring med ev. anhållan om anstånd inkomma till Stiftelsen Svensk Grisforskning senast 15 dagar före aktuell tidsfrist.

6.    Bidrag från Stiftelsen Svensk Grisforskning som inte förbrukas inom angiven tid i projektet ska återbetalas om inte annat beslutas.

7.    Om projektet inte kan redovisas inom angiven tid ska återbetalning till Stiftelsen Svensk Grisforskning ske såvida man inte sökt dispens för förlängning av projekttiden eller annat överenskommits.

8.    Stiftelsen Svensk Grisforskning lämnar bidrag till projekt under förutsättning att resultatet blir offentligt och får användas fritt om inte annat överenskommits.

9.    Om i projektet framkomna resultat publiceras ska framgå att Stiftelsen Svensk Grisforskning lämnat finansiellt bidrag till projektet.

10.    Slutrapport ska lämnas in för hela projektets löptid och den ska beskriva utfört arbete, framkomna resultat, innehålla en förteckning över publicerade arbeten samt redovisning för hur resultaten kommer svenska grisproducenter till del. Dessutom ska en ekonomisk redovisning finnas med. Den ekonomiska redovisningen avslutas med att de resterande 30 % av bidraget rekvireras.